پروژه کارآفرینی شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود

دسته بندي : کارآفرینی » معماری و عمران
پروژه کارآفريني شرکت ساختماني با مسئوليت محدود در 46 صفحه ورد قابل ويرايش


شرح فرآيند :

پيشگفتار :

شرکت با مسئوليت محدود شرکتى است که بين دو يا چند نفر براى امور تجارتى تشکيل شده و هريک از شرکاء بدون اينکه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد - فقط تا ميزان سرمايه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

در اسم شرکت بايد عبارت (با مسئوليت محدود) قيد شود و اِلاّ آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنى محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

اسم شرکت نبايد متضمن اسم هيچ‌يک از شرکاء باشد والا شريکى که اسم او در اسم شرکت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شريک ضامن در شرکت تضامنى را خواهد داشت(?) .

(?) در مورد ممنوعيت شرکت‌ها از گذاشتن اسامى خارجى به زيرنويس تبصره? ماده? (?) لايحه قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت مراجعه شود.

شرکت با مسئوليت محدود وقتى تشکيل مى‌شود که تمام سرمايه نقدى تأديه و سهم‌الشرکه غير نقدى نيز تقويم و تسليم شده باشد.

در شرکت‌نامه بايد صراحتاً قيد شده باشد که سهم‌الشرکه‌هاى غيرنقدى هرکدام به چه ميزان تقويم شده است.

شرکاء نسبت به قيمتى که در حين تشکيل شرکت براى سهم‌الشرکه‌هاى غيرنقدى معين شده در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامنى دارند.

مرور زمان دعاوى ناشى از مقررات فوق ده سال از تاريخ تشکيل شرکت است(?) .

(?) شوراى نگهبان طى نظريه شماره? ???? مورخ ??/??/???? در زمان اعتبار قانون آئين دادرسى مدنى مصوب ????، مرور زمان مذکور در مواد (???) به‌بعد قانون مزبور را به‌شرح زير مخالف موازين شرع تشخيص داده است:

مواد ??? قانون آئين دادرسى مدنى به‌بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهاى شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت و به‌نظر اکثريت فقهاى شور، مواد مزبور که مقرر مى‌دارد پس از گذشتن مدتى (ده سال، بيست سال، سه سال، يک سال و غيره) دعوى در دادگاه شنيده نمى‌شود مخالف با موازين شرع تشخيص داده شد.

هر شرکت با مسئوليت محدود که برخلاف مواد ?? و ?? تشکيل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است ليکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به اين بطلان ندارند.اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده? قبل صادر شود شرکائى که بطلان مستند به عمل آنها است و هيئت نظار و مديرهائى که در حين حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظيفه نکرده‌اند در مقابل شرکاء ديگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشيه از اين بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.

مدت مرور زمان ده سال از تاريخ حدوث موجب بطلان است.سهم‌الشرکه شرکاء نمى‌تواند به‌شکل اوراق تجارتى قابل انتقال اعم از با اسم يا بى‌اسم و غيره درآيد. سهم‌الشرکه را نمى‌توان منتقل به غير نمود مگر با رضايت عده‌اى از شرکاء که لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنها بوده و اکثريت عددى نيز داشته باشند.انتقال سهم‌الشرکه به‌عمل نخواهد آمد مگر به‌موجب سند رسمي.

شرکت با مسئوليت محدود به‌وسيله يک يا چند نفر مدير موظف يا غيرموظف که از بين شرکاء يا از خارج براى مدت محدود يا نامحدودى معين مى‌شوند اداره مى‌گردد.مديران شرکت کليه اختيارات لازمه را براى نمايندگى و اداره شرکت خواهند داشت مگر اينکه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختيارات مديران که در اساسنامه تصريح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌يکن است.تصميمات راجعه به شرکت بايد به اکثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود - اگر در دفعه اولى اين اکثريت حاصل نشد بايد تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند در اين‌صورت تصميمات به اکثريت عددى شرکاء اتخاذ مى‌شود اگر چه اکثريت مزبور داراى نصف سرمايه نباشد. اساسنامه شرکت مى‌تواند ترتيبى برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.

هريک از شرکاء به نسبت سهمى که در شرکت دارد داراى رأى خواهد بود مگر اينکه اساسنامه ترتيب ديگرى مقرر داشته باشد.

روابط بين شرکاء تابع اساسنامه است - اگر در اساسنامه راجع به تقسيم نفع و ضرر مقررات خاصى نباشد تقسيم مزبور به نسبت سرمايه شرکاء به‌عمل خواهد آمد.

هر شرکت با مسئوليت محدود که عده شرکاء آن بيش از دوازده نفر باشد بايد داراى هيئت نظار بوده و هيئت مزبور لااقل سالى يک مرتبه مجمع عمومى شرکاء را تشکيل دهد.

هيئت نظار بايد بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقيق کرده و اطمينان حاصل کند که دستور مواد ?? و ?? رعايت شده است.

هيئت نظار مى‌تواند شرکاء را براى انعقاد مجمع عمومى فوق‌العاده دعوت نمايد مقررات مواد ??? - ??? - ??? - ??? در مورد شرکت‌هاى با مسئوليت محدود نيز رعايت خواهد شد.شرکاء نمى‌توانند تبعيت شرکت را تغيير دهند مگر به اتفاق آراء.

هر تغيير ديگرى راجع به اساسنامه بايد به اکثريت عددى شرکاء که لااقل سه ربع سرمايه را نيز دارا باشند به‌عمل آيد مگر اينکه در اساسنامه اکثريت ديگرى مقرر شده باشد.

در هيچ‌ مورد اکثريت شرکاء نمى‌تواند شريکى را مجبور به ازدياد سهم‌الشرکه خود کند.

مفاد ماده? ?? اين قانون راجع به تشکيل سرمايه احتياطى در شرکت‌هاى با مسئوليت محدود نيز لازم‌الرعايه است.

شرکت با مسئوليت محدود در موارد ذيل منحل مى‌شود:

- در مورد فقرات ?-?-? ماده? ??

- در صورت تصميم عده‌اى از شرکاء که سهم‌الشرکه آنها بيش از نصف سرمايه شرکت باشد(?) .

(?) نظريه مورخ ??/?/???? ا.ح.ق:

اما در مورد اکثريت مجمع عمومى مذکور در ماده? ??? قانون تجارت اگرچه ماده? ??? قانون تجارت مى‌گويد که تصميمات راجعه به شرکت با مسئوليت محدود بايد به اکثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود و بعد هم مقرر داشته است که اساسنامه شرکت مى‌تواند ترتيبى برخلاف مراتب فوق مقرر دارد ولى چون غرض از مجمع عمومى مذکور در ماده? ??? قانون تجارت به لحاظ اينکه به انتخاب مديران تصفيه مبادرت مى‌ورزد مجمع عمومى فوق‌العاده مى‌باشد و تصميمات مجمع عمومى فوق‌العاده برطبق ماده? ??? قانون تجارت به اکثريت عددى شرکاء که لااقل سه ربع سرمايه را دارا باشند به‌عمل مى‌آيد و چون شريک مزبور فقط نُه چهاردهم سرمايه را که کمتر از سه‌چهارم سرمايه است دارا مى‌باشد بنابراين چنين شريکى به تنهائى واجد اکثريت مجمع عمومى مذکور در قسمت اخير ماده? ??? نبوده و نمى‌تواند خود را با شخص ديگرى که جزء شرکاء نمى‌باشد مدير تصفيه قرار دهد.

- در صورتى‌که به واسطه ضررهاى وارده نصف سرمايه شرکت از بين رفته و يکى از شرکاء تقاضاى انحلال کرده و محکمه دلايل او را موجه ديده و ساير شرکاء حاضر نباشند سهمى را که در صورت انحلال به او تعلق مى‌‌گيرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.

- در مورد فوت يکى از شرکاء اگر به‌موجب اساسنامه پيش‌بينى شده باشد.اشخاص ذيل کلاهبردار محسوب مى‌شوند:

- مؤسسين و مديرانى که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدى و تقويم و تسليم سهم‌الشرکه غيرنقدى را در اوراق و اسنادى که بايد براى ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

- کسانى که به‌وسيله متقلبانه سهم‌‌الشرکه غيرنقدى را بيش از قيمت واقعى آن تقويم کرده باشند.

- مديرانى که با نبودن صورت دارائى يا به استناد صورت دارائى مزور منافع موهومى را بين شرکاء تقسيم کنند.مديران شرکت

تصميمات شرکاء

هيئت نظاره و وظايف آن

انحلال شرکت

شرکت با مسؤوليت محدود، به شرکتى گفته مى‌شود که بين دو يا چند نفر شريک براى انجام امور تجارتى تشکيل مى‌گردد و مسؤوليت هر يک از شرکاء به ميزان سهم‌الشرکه‌اى مى‌باشد که در شرکت دارند. به اين معنى که اگر به دلايلى سرمايه شرکت از بين رفت و شرکت مبلغى بدهکار گرديد، شرکاء به همان مقدار سرمايه خود (سهم‌الشرکه) مسؤول پرداخت آن مى‌باشند و بيشتر از ميزان سرمايه در قبال بدهکاران مسؤوليتى ندارند. به اين جهت مسؤوليت شرکاء در اين شرکت مانند مسؤوليت شرکاء شرکت‌هاى سهامي، مى‌باشد. منتهى مانند ساير شرکت‌ها بايد داراى اساسنامهبوده و به ثبت هم برسد. براى تأسيس شرکت مزبور چند نکته حائز اهميت است:

?. در اين شرکت ممکن است قسمتى از سرمايه به‌طور نقدى و قسمتى به صورت آورده غير نقدى باشد. بديهى است سرمايه نقدى بايد به حساب بانکى شرکت واريز شود و سرمايه غير نقدى به مسؤولين شرکت تسليم و از لحاظ ميزان ارزش آن ارزيابى و محاسبه گردد.

?. عبارت با مسؤوليت محدود قبل يا بعد از اسم شرکت بايد قيد شود و اسم شرکت با اسم هيچ يک از شرکاء همراه نباشد تا با شرکت تضامنى اشتباه نشود و براى شرکاء مسؤوليت تضامنى به‌وجود نيايد.

?. سهم‌الشرکه شرکاء قابل انتقال به غير نيست مگر اين که اکثريت شرکائى که حداقل سه چهارم سرمايه هم متعلق به آنها باشد، در اين خصوص موافقت کرده باشند.

گرچه در ماده ?? قانون تجارت تصريح گرديده که شرکت‌هاى با مسؤوليت محدود براى امور تجارتى تشکيل مى‌شوند. اما در عمل و در عرف مشاهده مى‌گردد که اين شرکت‌ها براى امور خدماتى و تأسيساتى و يا ساير امور هم تأسيس مى‌شوند. همان‌طورى که در روزنامه رسمى نمونه‌هاى زيادى از اين قبيل شرکت‌ها که به ثبت رسيده است مشاهده مى‌شود.مديران شرکت

هر شرکت با مسؤوليت محدود به‌وسيله مديرانى که از بين شرکاء (ماده ??? قانون تجارت) و يا از خارج براى مدت مشخص و يا نامحدودى تعيين مى‌شوند اداره مى‌گردد و کليه اختياراتى که براى شرکت لازم است براى نمايندگى و اداره شرکت خواهند داشت مگر اينکه در اساسنامه شرکت براى اداره آن ترتيب ديگرى تعيين شده باشد. بنابراين اگر در اساسنامه اختيارات مديران محدود نشده باشد هر قراردادى که موجب محدوديت آنها بشود، در مقابل اشخاص ثالث باطل و بى‌اثر خواهد بود.تصميمات شرکاء

تصميمات شرکاء درباره شرکت زمانى رسميت داشته و معتبر است که اکثريت شرکائى که لااقل نصف سرمايه شرکت متعلّق به آنها است موافقت نموده باشند. و اگر در دفعه اول اين اکثريت حاصل نگرديد بايد دوباره تمام شرکاء دعوت بشوند در اين صورت هر گونه تصميمى که اکثريت عددى شرکاء بگيرند معتبر خواهد بود هر چند داراى نصف سرمايه شرکت نباشند. لازم به توضيح است که روابط بين شرکاء تابع اساسنامه شرکت است و اگر در اساسنامه در خصوص تقسيم نفع و ضرر ترتيب خاصى پيش‌بينى نشده باشد، تقسيم نفع و ضرر به نسبت سرمايه شرکاء خواهد بود.هيئت نظاره و وظايف آن

برابر ماده ??? در صورتى‌که شرکاء شرکت با مسؤوليت محدود بيش از دوازده نفر باشند بايد داراى هيئت نظاره بوده که در حقيقت همان هيئت بازرسى يا بازرسان شرکت مى‌باشند و حداقل هر سال يک مرتبه بايد مجمع عمومى شرکاء را تشکيل دهند. و مهمترين وظايف هيئت نظاره به قرار زير است:

?. پس از انجام انتخابات هيئت مزبور ضمن تحقيق بايد اطمينان حاصل نمايد که

- سهم‌الشرکه نقدى شرکت تسليم گرديده است.

- سرمايه غيرنقدى شرکت تقويم و تسليم شده است.

?. در صورتى‌که براى انجام امر يا امورى تشکيل مجمع عمومى فوق‌العاده ضرورت داشت باشد هيئت نظاره بايد از اعضاء مجمع دعوت نمايد.

?. در صورتى‌که لازم باشد هيئت نظاره مى‌تواند مجمع عمومى فوق‌العاده را دعوت نمايد.

انحلال شرکت

شرکت با مسؤوليت محدود در موارد زير منحل مى‌گردد.

?. در صورتى‌که موضوعى که شرکت براى انجام آن تشکيل گرديده انجام شده باشد و يا اينکه انجام آن غير ممکن باشد.

?. در صورتى‌که مدت شرکت خاتمه يافته باشد مثلاً شرکت براى مدت ده سال تشکيل شده و آن مدت منقضى گرديده و درباره تمديد آن اقداماتى به‌عمل نيامده باشد.

?. در صورتى‌که شرکائى که بيش از نصف سرمايه متعلق به آنها باشد رأى به انحلال شرکت بدهند.

?. هر گاه شرکت ورشکست شده باشد.

?. در صورت فوت يکى از شرکاء مشروط بر اينکه در اساسنامه تصريح شده باشد.

هر گاه نصف سرمايه شرکت از بين رفته باشد و يکى از شرکاء تقاضاى انحلال نموده ليکن سايرين راضى نبوده و حاضر به تأديه سهم او نباشند و دادگاه دلائل او را موجه بداند.ورشکستگي شرکت هاي با مسئوليت محدود :

نظر به اينکه در شرکت‌هاى با مسو?وليت محدود هرگاه شرکت داراى قروضى باشد شرکاء هيچ‌گونه مسو?وليتى در قبال آنها ندارند زيرا مسو?وليت هر شريک تا ميزان همان سرمايه‌اى مى‌باشد که به شرکت سپرده است و بيشتر از آن مسو?وليتى ندارد.

بنابراين در صورتى‌که شرکت با مسو?وليت محدود هم دچار توقف گردد مدير يا مديران با توجه به قسمت اول ماده ??? قانون تجارت بايد صورت کليه اموال شرکت را اعم از منقول و غيرمنقول و وجوه نقد و اسناد و مدارک مربوطه مانند برات و چک و سفته و غيره را جمع‌آورى نموده و ضمن تصريح به مطالبات و تعهدات شرکت به‌انضمام دفاتر مربوطه به دادگاه محلى که شرکت در آنجا قرار دارد ارائه نمايند و تا زمان صدور حکم ورشکستگى درباره حفظ اموال هر اقدامى که لازم باشد انجام دهند.

بديهى است پس از آنکه حکم ورشکستگى شرکت صادر گرديد و مدير تصفيه‌اى تعيين شد. اگر مدير تصفيه به همکارى و راهنمائى آنها نياز داشته باشد همکارى لازم را بنمايند اما چون مسو?وليت شرکاء به ميزان سرمايه آنها است بر خلاف شرکت‌هاى تضامنى و نسبى مسو?وليتى در مورد پرداخت قروض شرکت ندارند.

مسئوليت اعضاء هيئت‌مديره

مسئوليت هريک از اعضاء هيئت‌مديره? شرکت، در مقابل شرکت سهامداران و اشخاص ثالث، طبق مقررات و قوانين جديد است.

معاملات مديران با شرکت

اعضاءِ هيئت‌مديره و مديرعامل شرکت و همچنين مؤسسات و شرکت‌هائى که عضويت در هيئت‌مديره شرکت دارند، نمى‌توانند بدون تصويب هيئت‌مديره، در معاملاتى که با شرکت يا به حساب شرکت مى‌وشد، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم، طرف معامله، واقع و يا سهيم شوند. در صورت تصويب نيز هيئت‌مديره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌اى که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومى عادى صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌اى که اجازه? آن داده شده، بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومى عادى صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مکلف است ضمن گزارش خاصى حاوى جزئيات معامله، نظر خود را درباره? چنين معامله‌اى به همان مجمع تقديم کند. عضو ذى‌نفع (عضو هيئت‌مديره يا مديرعامل ذى‌نفع در معامله) در جلسه هيئت‌مديره و نيز در مجمع عمومى عادي، هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذکور، حق رأى نخواهد داشت.

مديرعامل شرکت و اعضاء هيئت‌مديره، به استثناء اشخاصى حقوقى عضو هيئت‌مديره ندارند هيچ‌گونه وام يا اختيارى از شرکت تحصيل نمايند و شرکت نمى‌تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد کند. اينگونه عمليات، به خودى خود باطل است. در مورد بانک‌ها و شرکت‌هاى مالى و اعتباري، معاملات مذکور در اين ماده به شرط آنکه تحت قيود و شرايط عادى و جارى انجام گيرد، معتبر خواهد بود. ممنوعيت مذکور در انى ماده، شامل اشخاصى نيز که به نمايندگى شخص حقوقى عضو هيئت‌مديره، در جلسات هيئت‌مديره شرکت مى‌کنند مى‌گردد و همچنين، شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در اين ماده هم مى‌گردد.

مديران و مديرعامل نمى‌توانند معاملاتى نظير معاملات شرکت که متضمن رقابت با عمليات شرکت باشد، انجام دهند. هر مديرى که از مقررات اين ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زيان شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در اين ماده، اعم است از ورود خسارت يا تقويت منفعت.

مديرعامل

- هيئت‌مديره بايد يک نفر شخص حقيقى را از بين اعضاء خود يا از خارج به مديريت عامل شکرت برگزيند و حدود و اختيارات و مدت تصدى و حقوق و ديگر شرايط استخدامى او را تعيين کند. هيئت‌مديره مى‌تواند قسمتى از اختيارات مشروحه در ماده? ?? را به مديرعامل تفويض نمايد. در صورتى‌که مديرعامل، عضو هيئت‌مديره باشد، دوره? مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيئت‌مديره بيشتر نخواهد بود. مديرعامل شرکت نمى‌تواند در عين حال رئيس هيئت‌مديره شرکت باشد. مگر با تصويب سه‌چهارم آراء حاضر در مجمع عمومى که نامبرده را به مديريت انتخاب کرده است.

- نام و مشخصات و حدد اختيارات مديرعامل بايد با ارسال نسخه‌اى از صورتجلسه هيئت‌مديره به اداره? ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه? رسمى آگهى شود.

- هيئت‌مديره در هر موقع مى‌تواند مديرعامل را عزل کند.

صاحبان امضاء مجاز

کليه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنين کليه چک‌ها و بروات سفته‌ها و ساير اوراق تجارتي، توسط اشخاصى که هيئت‌مديره تعيين مى‌کند. امضاء مى‌شود. هيئت‌مديره همچنين نحوه امضاء مکاتبات عى و جارى و شخص يا اشخاصى که حق امضاء آنها را دارند، تعيين نموده و اسامى کليه? صاحبان امضاء مجاز را طى صورتجلسه‌اى به اداره ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامه رسمى ارائه مى‌نمايد.

اشخاص مندرج در ماده? ??? قانون تجارت را نمى‌توان به سمت مديريت شرکت انتخاب نمود.

دسته بندی: کارآفرینی » معماری و عمران

تعداد مشاهده: 1006 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 46

حجم فایل:128 کیلوبایت

 قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: